<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627726895001401848\x26blogName\x3dSyiraMOY\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://membebelmaknenek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://membebelmaknenek.blogspot.com/\x26vt\x3d9010313278575466089', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
JazmalHardi'sWife
FOREVERLOVE


Hi everyone ! Enjoy it :*

Photobucket


Disayangi atau Menyayangi .
19.1.13
Hi semua . Harini Syira nak kongsi tentang SAYANG . Mungkin semua ingat bila ada seseorang yang disayangi , hidupnya sudah bermakna dan berharga . Mungkin semua ingat bila seseorang menyayangi kita , hidup kita sudah sempurna .

Soalan saya , anda memlih untuk sayang orang atau disayang orang ?

Bila ada orang yang sayang kita , kita akan rasa dihargai macam mana dia sayang kita . walaupun kita berada dalam keadaan duka , akan tetapi bila ada saja yang sayang kita , kita akan rasa tenang sebab orang yg sayang kita akan lebih menghargai kehadiran kita dan dia tahu masa tu kita perlu kan seseorang nak luahkan . Masa tu jugak dia akan faham sebab masa kita duka , kita memerlukan seorang teman nak dikongsikan masalah . Itu kalau orang yang sayang kita . Tapi macam mana kalau kita sayang orang ?

Bila kita sayang seseorang pula , kita akan berusaha untuk menjadi yang terbaik dihadapannya . Kita akan berusaha untuk memahaminya , menyayanginya sepenuh hati kita . tetapi kadangkala bila kita terlampau sayang dekat seseorang , secara tidak langsung pengorbanan kita tu dia tidak akan nampak . Adakah itu berbaloi ?

Jadi , ingatlah bahawa jangan terlalu mencintai dan sayang seseorang itu 100% kerana tidak mustahil kita akan 100% dikecewakan :) Percayalah !

Ikhlas dari bicara hati Syira Moy :)

writtern @12:23 AM